Ohjaus lukiossa

Ohjaus lukiossa

 

 

Tavoitteet

 

Opinto-ohjauksen tavoitteena on ohjata opiskelijaa siten, että hän kykenee suunnittelemaan ja tarkistamaan omaa opiskeluohjelmaansa. Tärkeää on opiskelun pitkäjänteinen suunnittelu, jossa otetaan huomioon valintojen vaikutus ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-opiskeluun. Opiskelijan kannalta on tärkeää, että hän on tehnyt riittävän monipuolisen opinto-ohjelman. Lukio-opiskelu vaatii vaivannäköä. Jokainen opettaja on oman oppiaineensa paras asiantuntija, siksi opiskeluvaikeuksista selvitään parhaiten opiskelijan, opettajan ja opinto-ohjaajan yhteistyöllä.

 

 

Henkilökohtaisen ohjauksen tulee auttaa opiskelijaa kehittämään kykyään ottaa vastuuta omasta opiskelusta. Opiskelijan on tärkeää oppia erilaisia opiskelutaitoja sekä seurata ja arvioida omaa oppimistaan. Ohjauksella voidaan edistää opiskelijan kykyä toimia niin yksin kuin ryhmässäkin. Eniten opiskelijat tarvitsevat henkilökohtaista ohjausta oman opiskeluohjelman laatimisessa, ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuessaan ja uranvalinnan ohjauksessa.

 

 

Opinto-ohjaaja

 

 

Opiskelijan ammatinvalinnan ohjauksessa on päävastuu opinto-ohjaajalla. Hän ohjaa henkilökohtaisesti tai ryhmissä. Opinto-ohjaajan päätehtävät ovat:

 

 • Opiskelijan henkilökohtainen ja ryhmämuotoinen ohjaus:
  • opiskelijan kasvu ja kehitys
  • lukio-opintojen suunnittelu ja opiskelutaidot
  • YO-kirjoitukset
  • jatko-opinnot, urasuunnittelu ja työelämä
 • Ohjauksen kokonaisuuden koordinointi ja kehittäminen
 • Ryhmänohjaajien perehdytys ja ohjaus
 • Yhteistyö elinkeinoelämän ja eri oppilaitosten kanssa
 • Ohjaukseen liittyvä tiedotus

 

 

Opiskelija varaa itse ajan opinto-ohjaajan vastaanotolle. Opinto-ohjaajina toimivat Anniina Ahopelto ja Lotta Annanpalo. 

 

 

Ryhmänohjaaja

 

 

Opiskelijan valintojen toteutumista ja edistymistä seuraa ryhmänohjaaja. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös opiskelijan perehdyttäminen tuntijakoon, henkilökohtaisen lukujärjestyksen laatimiseen ja kurssien itsenäiseen suorittamiseen. Muita ryhmänohjaajan tehtäviä ovat opiskelijan:

 

 • lähiohjaajana toimiminen
 • perehdyttäminen lukio-opiskeluun
 • tuntikertymien ja edistymisen seuranta
 • heikkeneviin suorituksiin reagointi ja etenemisesteestä tiedottaminen
 • ohjaaminen opinto-ohjelman tarkistamiseen.

 

 

Ryhmänohjaustuokio pidetään viikoittain. Se lasketaan opinto-ohjauksen kurssiin, joten opiskelijalla on läsnäolovelvollisuus saadakseen pakollisen ohjauskurssin suoritetuksi. Ryhmänohjaajalla on yleensä sama ryhmä koko lukion ajan. Ryhmänohjaaja ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan ja/tai rehtoriin havaitessaan ongelmia opiskelijan opinnoissa.

 

 

Aineenopettaja

 

 

Aineenopettajat antavat ohjausta eri aineiden opiskelutekniikkaan, kurssien sisältöihin, suoritusvaatimuksiin ja -järjestykseen liittyvissä asioissa. Lisäksi heidän kanssaan tulee neuvotella kurssien itsenäisestä suorittamisesta, poissaolojen korvaamisesta sekä kurssien tenttimisestä ja korottamisesta.

 

 

Rehtori yhdessä kurssin opettajan kanssa voi myöntää opiskelijalle luvan suorittaa kurssin tai sen osan opetukseen osallistumatta. Anomus on tehtävä etukäteen. Itsenäinen opiskelu suoritetaan opettajan ohjeiden mukaan ja lopuksi annetaan opinnäyte. Itsenäinen opiskelu edellyttää aina etukäteen tehtävää suunnitelmaa, jonka toteutumista asianomainen opettaja valvoo ja ohjaa. Määrättyjen tehtävien ja tutkielmien on oltava valmiina ennalta sovittuna aikana. Kurssia ei voi suorittaa toista kertaa itsenäisesti.