Oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen yläkoulu

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki

 

 

Oppilaan tuki on kolmiportainen. Jokainen peruskoulun oppilas on oikeutettu yleiseen tukeen. Yleinen tuki on laadukasta opetusta, jossa pyritään huomioimaan oppilaiden erilaiset oppimistavat. Yleisen tuen tukimuotoina painottauvat tukiopetus,  eriyttäminen, oppilaan ohjaus, joustavat ryhmittelyt, koulunkäynnin ohjaajan tuki oppitunneilla ja osa-aikainen erityisopetus. Erityisopettaja voi olla myös samanaikaisopettajana oppitunneilla. 

 

 

TUKIOPETUS

Tukiopetusta annetaan tiistaisin klo 8.10 - 8.55 luokassa C06 ja torstaisin klo 14.30 luokassa C05. Oppilas voi osallistua tukiopetukseen omatoimisesti tai opettajan ohjaamana. Tukiopetusta antavat koulun erityisopettajat.

 

 

LÄKSYPARKKI

Läksyparkki on avoinna maanantaista torstaihin klo 14.30 alkaen luokassa A20. Läksyparkissa oppilas saa apua kotitehtävien tekemiseen, ja parkkiin voi mennä omatoimisesti tai opettajan ohjaamana. Läksyparkkia pitävät koulunkäynnin ohjaajat.

 

 

Jos yleisen tuen muodot eivät ole riittäviä tai tuen tarve on pidempiaikaista ja säännöllistä, oppilas voi saada tehostettua tukea. Siinä voidaan hyödyntää samanaikaisesti eri tukimuotoja kuten tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, oppilashuollon palveluja ja opintojen ohjausta ja seurantaa. Ennen tehostetun tuen alkamista asia käsitellään yhdessä huoltajan ja oppilaan kanssa. Oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma, johon kirjataan tuen muodot ja jota seurataan ja päivitetään tarpeen mukaan. 

 

 

Mikäli tehostettu tuki ei riitä, oppilaalle voidaan hakea erityistä tukea. Erityisen tuen päätöksen saanut oppilas opiskelee joko integroituna yleisopetuksen ryhmässä tai erityisluokalla, ja hänelle laaditaan henkilökohtainen opetusjärjestelyjä koskeva suunnitelma HOJKS. Asiakirjaan kirjataan tuen muodot, ja se päivitetään vuosittain. Yleisopetuksessa integroituneena olevan oppilaan erityisen tuen muotoja voivat olla osa-aikainen erityisopetus pienryhmässä säännöllisesti, oppiaineen eriyttäminen, erityiset opetusjärjestelyt oppitunnilla ja oppiaineen yksilöllistäminen.  

 

 

LAAJA-ALAINEN ERITYISOPETUS 

Yleisopetuksen erityisopetus on tukimuoto, jolla pyritään auttamaan oppilaita, joilla on joko tilapäistä tai jatkuvaa tuen tarvetta esim. oppimisessa tai keskittymisessä. Laaja-alainen erityisopetus toteutetaan joko pienryhmäopetuksena tai samanaikaisopetuksena (erityisopettaja on mukana kaikilla tai osalla kurssin tunneista). Erityisopetuksen oppilaat valitaan ja erityisopetuksesta sovitaan aina yhdeksi kurssiksi kerrallaan aineenopettajien tai erityisopettajien antamien ehdotusten perusteella. Erityisopettaja ja oppilaan aineenopettaja sopivat yhdessä kurssin sisällöistä, mutta aiheiden käsittelytavat ja oppituntien sisällöt voivat vaihdella. Opettajat arvioivat erityisopetusta saaneiden oppilaiden kurssit yhdessä. 

 

Koulussamme toimii kolme laaja-alaisia erityisopettajia ja resurssiopettaja. Oppilaat ja huoltajat voivat olla yhteydessä erityisopettajiin esim. Wilman välityksellä ja kertoa toiveensa päästä erityisopetukseen.

 

 

Oppilashuolto

 

 

Helsingin Uudessa yhteiskoulussa yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön osallistuu koko koulun henkilökunta. Yhteisöllinen oppilashuolto toimii tavoitteellisesti kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi ja etsii ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden auttamiseksi.

 

 

Yksilökohtaista oppilashuoltoa ovat kouluterveydenhuollon palvelut, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialainen yksilökohtainen oppilashuolto. Kaikilla oppilailla on oikeus saada maksutta oppilashuollon palveluita. Oppilaalla on oikeus hakeutua palveluiden piiriin itsenäisesti myös ilman huoltajan suostumusta. Myös vanhemmat, opettajat ja koulun muut työntekijät voivat ottaa yhteyttä oppilashuoltoon. Yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan aina luottamuksellisesti yhdessä oppilaan ja hänen vanhempiensa kanssa sovitulla tavalla.

 

 

Terveydenhoitaja Nea Yli-Hankala työskentelee koululla ma-to  klo 8-16 ja pe 8-14.15  Terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanottotilat ovat C-siivessä. Koululääkärin vastaanottoaika sovitaan etukäteen terveydenhoitajan kanssa. Terveydenhoitajan ja lääkärin työajasta suurin osa kuluu terveystarkastusten tekemiseen. Peruskoulun oppilaat tavataan vuosittain. Tarkastuksissa kartoitetaan nuoren kasvua, kehitystä, aistien toimintaa, mielialaa sekä kokonaishyvinvointia.

 

 

Terveydenhoitajaan voi oottaa yhteyttä wilman kautta tai  puhelimitse, p. 050 310 5582.

 

 

Kuraattori Pia Hakkarainen on koulun sosiaalityöntekijä. Hän on tavattavissa päivittäin klo 8.00-16.00, myös ilman ajanvarausta. Kuraattorin työhuone on C-siivessä. Kuraattorin puoleen voit kääntyä, jos

  • sinulla on poissaoloja ja /tai opintosi eivät etene toivotulla tavalla
  • sinulla on ristiriitoja ihmissuhteissasi, esimerkiksi muiden opiskelijoiden, opettajien, perheesi, ystäviesi tai kumppanisi kanssa
  • sinulla tai läheiselläsi on kriisi tai vaikea elämäntilanne
  • sinulla tai läheiselläsi on päihdeongelma
  • sinua mietityttävät itsenäistymiseen liittyvät asiat (lukiossa esimerkiksi toimeentulo, asunnon etsiminen).

 

 

Kuraattorin yhteystiedot: p. 040 542 5320, pia.hakkarainen@uyk.fi ja Wilma.

 

 

Psykologi Minna Fält on paikalla koululla päivittäin. Hänen työhuoneensa on C-siivessä. Psykologi on sekä peruskoulun oppilaiden että lukion opiskelijoiden käytettävissä. Psykologin työn tavoitteena on nuorten psyykkisen hyvinvoinnin ja koulunkäynnin tukeminen. Hän tukee nuoria muun muassa jaksamiseen, tunne-elämään, oppimiseen ja ihmissuhteisiin liittyvissä pulmissa. Käynneillä kartoitetaan nuoren elämäntilannetta, mieltä painavia asioita sekä tuen tarvetta. Psykologi tekee tarvittaessa yhteistyötä nuoren huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Psykologiin voi ottaa yhteyttä soittamalla, tekstiviestillä tai Wilman kautta tapaamisajan sopimiseksi.

 

 

Psykologin yhteystiedot: wilma, p. 040 923 8918 ja minna.falt@huyk.fi.

 

 

Kasvatusohjaaja Suvi Sipilä on koululla päivittäin. Kasvatusohjaajan työhuone on A-talossa Parkissa. Kasvatusohjaajan tehtävänä on tukea, ohjata ja auttaa oppilasta koulunkäynnissä sekä muussa hänen ikäänsä liittyvässä kokonaiskehityksessä. Lisäksi kasvatusohjaaja tukee oppilaan huoltajia sekä opettajia ja koko kouluyhteisöä koulun kasvatustehtävässä.

 

 

Kasvatusohjaajan yhteystiedot: p. 043 211 3801, suvi.sipila@uyk.fi ja Wilma.